Đọc teen fic - fan fiction
Trang chủplanktonic
Truyện về tác giả planktonic

Dò Hư Lăng (Hiện đại thiên) edit

Dò Hư Lăng (Hiện đại thiên) edit

Đây là dò hư lăng bộ hai Phần hiện đại ... xem thêm

Số chương: 292

Chương 284: Khẩu thị tâm phi...

Dò hư lăng ( cổ đại thiên) edit

Dò hư lăng ( cổ đại thiên) edit

Dù bên ngoài triều đại thay đổi như thế nào, hay là thời gian biến hóa, ta cùng nàng, vĩnh... xem thêm

Số chương: 187

Thông báo...

Dò hư lăng (285-?)Hiện đại thiên [edit]

Dò hư lăng (285-?)Hiện đại thiên [edit]

... xem thêm

Số chương: 95

Chương 382: Sinh hoạt ( thượng)...

Dò hư lăng: Quyển 1-4 [C1-184] (edit) cổ đại thiên

Dò hư lăng: Quyển 1-4 [C1-184] (edit) cổ đại thiên

Dù bên ngoài triều đại thay đổi như thế nào, hay là thời gian biến hóa, ta cùng nàng, vĩnh... xem thêm

Số chương: 187

Thông báo...

Dò hư lăng: Quyển 1-4 [C1-184] (edited) cổ đại thiên

Dò hư lăng: Quyển 1-4 [C1-184] (edited) cổ đại thiên

Dù bên ngoài triều đại thay đổi như thế nào, hay là thời gian biến hóa, ta cùng nàng, vĩnh... xem thêm

Số chương: 187

Thông báo...