11Khuyết nghĩa là thiếu, thiếu thì cần bổ sung, giống như thiếu Vitamin C thì bạn có nhu cầu ăn Cam, quýt, chanh. Mà ở đây hòa thượng bói mệnh của Nhan Thất khuyết hắn, có thể đó là lý do tại sao hòa thượng xuyên không đến thế giới hiện đại và gặp được Nhan Thất để bổ sung phần thiếu đó. =))))