Are You Flirting With Me Bangtan Hoseok

em ơi.

sao anh?

có con muỗi

nó cứ kêu vove

vovevovevovevove
vovevovevovevove
vovevovelovevove

kêu cl

bảo nó im đi.