Are You Flirting With Me Bangtan Jimin

em thích chó hay
thích mèo?

em thích mèo

còn anh thì thích em.