Are You Flirting With Me Bangtan Namjoon

nam quốc sơn hà
nam đế cư,

anh ngầu thế này
em lại để anh ế ư.