Bts Couple 13

Q: "Jimin là gì đối với cậu?"
Jhope: "Mình không thể sống thiếu Jimin!"

Q: "Jhope là gì đối với cậu?"
Jimin:"Mình không thể sống thiếu anh ấy"