Bts Couple 16

[ TRANS ]

Q : Nếu bạn thành một nhóm cùng với JungKook thì bạn muốn nhóm đó tên là gì?

TaeHyung : JungKookV

-------
.chả nhẽ giờ lật thuyền?

@etaerealkookie