Bts Couple 17

- JungKook :  Giữa Park Bogum và em anh chọn ai ?

. TaeHyung ( không do dự ) :  JungKook :))

   VKOOK is real ❤