Bts Couple 3

Fan: Nếu được khuyên một lời khuyên, thì Kookie sẽ khuyên ai và khuyên điều gì?

Jungkook: Taehyung hãy ngưng làm nũng và không được đánh mông "Kookie"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------