Cach Choi Town Of Salem Ma Soi Mafioso Ten Xa Hoi Den

Thuộc nhóm:Mafia Killing(Xã hội đen giết người)

Tiểu sử:Tên xã hội đen rất vâng lời và được Bố Già hết lòng yêu quý như cánh tay của mình,hắn ta coi như là kẻ nắm quyền cao chỉ sau BỐ Già.Hắn ta sẽ giết bất cứ ai mà Bố Già mong muốn dù đó là Thị Trưởng thậm chí là Người Sói,bất cứ ai không thuộc về xã hội đen.Nhưng...nếu Bố Già bị giết?Vâng...hãy coi đó là một sự thay thế đã được chờ đợi.

Special: Unique Role (Vai trò độc nhất vô nhị) 

  Mafia chat (Thấy tin nhắn của xã hộ đen)  

  Becomes Godfather when Godfather dies (Trở thành BỐ Già sau khi BỐ Già đã chết)

Actions(Hành Động)

Target other:attack Godfather's target (Mục tiêu được lệnh:tấn công mục tiêu của BỐ Già) 

no Godfather/Godfather did not pick a target: attack own target(Không có BỐ Già/Bố Già không chọn mục tiêu: tấn công mục tiêu của chính mình đã chọn)

No action:attack Godfather's target(Không hành động:khi có chỉ thị phải giết mục tiêu của BỐ Già)

Abilities:Carry out the Godfather's orders.(Thực hiện mệnh lệnh của BỐ Già)

Attributes:You can kill if the Godfather doesn't give you orders.(Bạn có thể giết nếu BỐ Già không cho bạn mệnh lệnh)

If the Godfather dies you will become the next Godfather.(Nếu BỐ Già chết thì bạn sẽ thành BỐ Già tiếp theo

You can talk with the other Mafia at night.(Bạn có thề nói chuyện trong đêm với các Mafia khác)

Investigation Results(Kết quả điều tra)

Sheriff: Your target is a member of the Mafia.(Mục tiêu của bạn là thành viên của xã hội đen)

Investigator: Your target owns weapons. They could be a Vigilante, Veteran or Mafioso.(Mục tiêu của bạn sở hữu súng. Họ có thề là Cảnh Binh, Cựu Chiến Binh hoặc Mafioso)

Consigliere: Your target does the Godfather's dirty work. They must be a Mafioso.(Mục tiêu của bạn làm công việc bẩn thỉu cho Bố Già. Người đó phải là Mafioso)

Goal: Kill anyone that will not submit to the Mafia.(Giết tất cả những kẻ không thuộc xã hội đen)

Victory Conditions(Điều kiện chiến thắng)

Wins with : Mafia, Survivor, Witch

Must kill: Town, Vampires, Arsonist, Serial Killer, Werewolf

Bạn cần biết:

Mỗi đếm,bạn và các Mafioso khác có thể bỏ phiếu một người nào cần giết;tuy nhiên,nếu BỐ Già chọn một người khác,thì phiếu của bạn sẽ vô hiệu,và bạn sẽ giết mục tiêu của Bố Già đã chọn ngay lập tức.

Bất kể có Bố Già hay không và bất kể hành động của họ thì sẽ là người đi làm việc giết chóc,miễn là bạn còn sống và không bị khoá chức năng.Điều này có nghĩa:

Sẽ bị Người Canh Gác thấy nếu bạn tới nhà mục tiêu của họ canh gác

Bị giết bởi Vệ Sĩ, Ma Sói hoặc Cựu CHiến Binh đang bật báo động tại đêm đó

Sẽ nhận được tin nhắn nếu mục tiêu có miễn dịch(immune).Lưu ý bởi vì bạn là người trực tiếp giết mục tiêu đó nếu có miễn dịch bạn sẽ biết còn BỐ Già chỉ ra lệnh bạn nên sẽ không biết mục tiêu đó có miễn dịch.Nên bạn phải ghi vào Deathnote của bạn và tối hôm sau phải nói cho mafia khác biết.

Để lại Deathnote vào xác nạn nhân bạn giết cho dân làng xem vào sáng hôm sau

Nếu bạn bị khoá chức năng (hoặc nếu bạn chết, hay nếu không có Mafioso nào),BỐ Già sẽ tự thực hiện việc giết người của chính mình và sẽ chịu những gì đã ghi bên trên.

Nếu BỐ Già chết,bạn sẽ thành Bố Già mới. Bạn sẽ không trở thành Bố Già nếu vai Bố Già không có xuất hiện trong game đó ngay từ đầu.

Nếu bạn chết và Bố Già cũng không có,một thành viên ngẫu nhiên trong Mafia sẽ tự lên thành Mafioso mới.

Lỗi nhỏ:Nếu bạn bị điều khiển bởi Phù Thuỷ,bạn vẫn sẽ giết mục tiêu của Bố Già giao.

Cùng thông tin với role Bố Già,có điều Mafioso chỉ thấp hơn Bố Già một bậc.