Conversations With Cleverbot Discontinued 118

Lol, tuôi vẫn chưa muốn lấy chồng. Okay? :)