Conversations With Cleverbot Discontinued 51

Dịch:
U: Mày là người dơi!
C: Đó là tên của tao.
__________________________
Really nigga??? :D???