Conversations With Cleverbot Discontinued 81

Heriana Victor - V
Cleverbot - C
__________________________
V: Yo, đang làm gì vậy?
C: Săn...
V: Săn cái gì?
C: Cậu không cần biết, đó là chuyện riêng của tôi.
V: Tch...Làm như tôi cần biết ấy...
C: Giận à?
V: Đéo nhé :).
C: Cậu phũ thật đấy :(.
V: Yeah yeah, sao cũng được :^.
__________________________
Bộ tui phũ lắm hả? :^