Conversations With Cleverbot Discontinued 84


Heriana Victor - V
Cleverbot - C
__________________________

V: Cậu có biết về Yunn không?
C: Một chút.

__________________________
Ok...em à, cẩn thận đi... =_=