Conversations With Cleverbot Discontinued Thong Bao

Tôi sẽ drop truyện vài tuần cũng có thể là một tháng vì chuyện riêng. Mong các reader thông cảm.