Goc Quan Identity V 15
Thề đọc truyện của Artist này dek thể nhịn đc cười :D


Best vc :>>Chắc có mấy bác sẽ thấy mất hình tượng vs nét của Artist này,

https://m.weibo.cn/u/2073261283?uid=2073261283&luicode=10000011&lfid=231522type%3D1%26q%3D%23%E6%9D%B0%E4%BD%A3%23%26t%3D10&display=0&retcode=6102