Goc Quan Identity V Jack X Naib C5


Huhmm tui cx éo biết đây có phải đoạn tiếp ko, thấy artist cập nhập thêm chapter :1
Artist: https://m.weibo.cn/u/1880459554?uid=1880459554&luicode=10000011&lfid=100103type%3D1%26q%3D%25E7%25AC%25AC%25E4%25BA%2594%25E4%25BA%25BA%25E6%25A0%25BC%25E6%259D%25B0%25E4%25BD%25A3

Chỉ là tiếng rên thôi :>>> Tui ko giỏi miêu tả tiếng rên cho lắm nên cứ để vậy :1


Infected Naib sao ngốc quá vậy :}

Ngốc quá cơ :D ngốc ngốc cute :>