Goc Quan Identity V Joseph X AesopTiếp tục bão :D


https://m.weibo.cn/p/searchall?containerid=231522type%3D1%26q%3D%23%E9%81%97%E7%85%A7%E7%BB%84%23%26t%3D10&extparam=%23%E9%81%97%E7%85%A7%E7%BB%84%23&luicode=10000011&lfid=100103type%3D1%26q%3D%E7%AC%AC%E4%BA%94%E4%BA%BA%E6%A0%BC%E7%B4%84%E7%91%9F%E5%A4%AB#&gid=1&pid=1
https://mobile.twitter.com/Vm0Dp/status/1075958526021758977


Vừa lưu sáng nay sao mà quên đc :>

Tội anh yêu trúng thanh niên tự kỷ :D
http://diaoling377.lofter.com/

Bão đợt 2 :D