Goc Quan Identity V Nha Tre Idv 34Watt dạo này shiet vai :>>
Toàn phải đổi mạng liên tục =D tui thấy hơi mệt :1