Goc Quan Identity V Nha Tre Idv 38

   Ok~  thế là xong   :333

 Giờ quẩy game thoi  >w<