Jjk Pjm Text Five

JungKookJimin, chúng ta chia tay đi...

JiminTại sao???

JiminRõ ràng mới hôm qua em còn nói mãi yêu anh mà
:(((

JiminEm thay đổi nhanh tới vậy sao :(((

JungKookChia tay đi

JungKookMình cưới nhau!

Jimin...
.2B continue.