Jjk Pjm Text Ninety Seven

JungKook:  sao anh
luôn khiến em phải bực
mình vậy, jimin?

Jimin:  anh đã làm gì
sai sao? :(

JungKook:  anh dễ
thương quá đi đến đâu
cũng có người nhìn
khiến em giấu mãi
chẳng được

JungKook: bực ơi là
bực mà!!!

Jimin:  vậy thì cứ gói
anh vào một cái túi rồi
đem đi theo bên người
là được rồi :)

JungKook:  anh cho
phép sao???

Jimin:  tất nhiên là
không rồi :)))

JungKook:  ㅠㅠ___________________________ End chap 97 _____