Jjk Pjm Text One Hundred

JungKook: jimin, anh
có rảnh không?

Jimin: anh đang
rảnh

JungKook: vậy tụi mình
yêu nhau đi cho nó bận

JungKook: em cũng
đang rảnh nè :)

Jimin: em nói cái
gì cơ?

JungKook: vậy tụi mình
yêu nhau đi cho nó bận?

Jimin: không, câu
trước đó cơ

JungKook: jimin, anh có
rảnh không?

Jimin: đéo rảnh
nhé :)))

JungKook: ...________________________ End chap 100 ____

| COMPLETED |