Jjk Pjm Text Twenty Four

JungKook:  Jimin, em không muốn làm người yêu của anh nữa

Jimin:  Vì cái gì?!

Jimin:  Chẳng lẽ là em đã có người mới?!?

JungKook:  Chẳng có cái gì cả

JungKook:  Chỉ là em chán phải làm bạn trai anh rồi

JungKook:  Muốn làm "chồng" của anh! :)))

Jimin:  ...

.2B continue.