Kookv Thinh Cua Guktae Cu Bay Lung Tung Nuoi

Jeongguk dẫn Taehiong đi ăn

Guk
Lợn nuôi còn để lấy thịt.

......

Guk
Bò nuôi vừa lấy được thịt vừa lấy được sữa.

......

Guk
Chồn còn lấy được cứt làm cà phê chồn.

-.-

Guk
Em nuôi anh không biết để lấy cái gì nữa -.-

Thê
Lấy anh :))

28/12/2018
Tri_đã_thi_xong