May Van Tho La

Đời người như lá,

Xanh được là bao?

Ngày qua tháng lại,

Lá đã úa màu...

Long Xuyên, 24 / 08 / 2017