Simmy Amp Jack Simmydere Va Dua Con Cua Quy Ss 1 Thong Bao

Cô ni cơm chiên, lô các tình yêu. Nhi sẽ thông báo là Mèo nghỉ làm truyện rồi vì nó bận việc học. Nên truyện Mèo có cuộc sống..... thì Min sẽ làm. Truyện Kairon và Simmy Nhi làm. Truyện Mèo và Yết Danh làm. Chừng nào làm xong truyện thì sẽ có truyện mới, lúc đó Mèo sẽ làm. Còn truyện này bọn mik làm thì Mèo sẽ sửa lỗi cho hay và cảm động hơn nha. Bye các tình yêu