Text House Of Kookmin Lt Part 1 Gt Eighty Eight

JungKook:  em yêu anh <3

Jimin:  jungkook, anh
nghĩ em và anh nên có
khoảng cách :(

JungKook:  em      yêu      anh     <3___________________________ End chap 88 _____

Fic mới nek, mọi người vào đọc đi :))))