Text House Of Kookmin Lt Part 1 Gt Sixty

JungKooK:  anh đang làm gì thế, jimin?

Jimin:  nằm trên giường

JungKooK:  và...?

Jimin:  uống trà sữa

JungKooK:  nếu hết trà sữa thì anh sẽ làm gì?

Jimin: đi mua trà sữa

JungKooK:  nếu em đến bên cạnh anh thì anh sẽ làm gì?

Jimin:  uống trà sữa

JungKooK:  nếu em đến bên cạnh anh và không có trà sữa thì anh sẽ làm gì?

Jimin:  bắt em đi mua trà sữa

JungKooK:  ...


.2B continue.