Text House Of Kookmin Lt Part 1 Gt Twenty One

JungKook:  Yêu là yêu và không yêu là không yêu :)))

Jimin:  TaeHyung là gì đối với em?

JungKook:  Anh trai lớn hơn 2 tuổi :>

Jimin:  Em gọi cậu ấy là...?

JungKook:  TaeHyung-hyung

Jimin:  Anh bằng tuổi Tae

Jimin:  Vì cớ gì em chẳng bao giờ thêm từ "hyung" vào sau tên của anh mỗi lần nói chứ?!

JungKook:  Vì anh là cậu "vợ" nhỏ của em :)))

.2B continue.