Thirty

Jimjim :  Tại sao anh lại gặp em nhỉ, JungKook?

Jungjung :  "Định mệnh!"

Jimjim :  Tại sao anh lại yêu em?

Jungjung :  "Định mệnh!"

Jimjim :  Tại sao anh lại cưới em?

Jungjung :  "Định mệnh!"

Jimjim :  Thế tại sao anh lại bị em "ăn"? 

Jungjung :  Số trời đã định, muốn cưỡng cũng khó :)))

Jimjim :  ... ="=


---------------------------------------------------// End chap 30 //---------------

Danh sách chương: