Text House Of Kookmin Part 1 Thirty

Jimin: Tại sao anh lại gặp em nhỉ, JungKook?

JungKook: Định mệnh!

Jimin: Tại sao anh lại yêu em?

JungKook: Định mệnh!

Jimin: Tại sao anh lại cưới em?

JungKook: Định mệnh!

Jimin: Thế tại sao anh lại bị em "ăn"???

JungKook: Số trời đã định, muốn cưỡng cũng khó :)))

Jimin: ... ="=

.2B continue.