Text House Of Kookmin Sixteen

Jungkook: Jiminie

Jungkook: "I love you" nghĩa là gì?

Jimin: Tôi yêu bạn

Jungkook: Uh

Jungkook: Em cũng yêu anh :3

Jimin:  ...

.2B continue.