Text House Of Kookmin Sixty Three

JungKook:  hi <3

Jimin:  hi

JungKook:  chúng ta có thể làm bạn được chứ? .^.

JungKook:  hoặc có thể hơn mức tình bạn :)))

JungKook:  em hiểu ý anh chứ? ^^

Jimin:  bạn thân?

JungKook:  không, hơn nữa cơ :/

Jimin:  siêu bạn thân???

JungKook:  -__-.2B continue.