Twoshort Man Chau Sa Hoa Vmin Se Man Chau Sa Hoa


Mạn Châu Sa Hoa
Bỉ Ngạn hoa nở
Nở bờ đối diện
Đỏ rực một vùng
Cùng nhớ cùng thương
Lại chẳng được gặp
Một mình một cõi
Bên kia cực lạc
Vào đêm hôm đó
Trong mộng gặp nhau
Người màu trắng thuần
Như sen không rễ
Còn ta màu đỏ
Như hoa Bỉ Ngạn.