Thông báo

Xin lỗi vì nói vài ngày viết truyện mà hơn vài ngày chưa viết có lẻ tôi sẽ tạm dừng vì người nhà của người tôi thương vừa mới mất

Danh sách chương: