1.YNLichSu

Đăng bởi: nokiisa

Cập nhật: 13-06-2008

Tag:#ynls


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Câu 1: Ý nghĩa lịch sử về việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam? Vì sao nói "Đảng CSVN ra đời lại gắn với công lao to lớn của lãnh tụ NAQ"? Đáp án: ** Ý nghĩa: - Kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở VN. - Đảng ra đời là sản phẩm của sự kết hợp 3 yếu tố chủ nghĩa Mác_LêNin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước. - Đảng ra đời chứng tỏ giai cấp công nhân VN đã trưởng thành đủ sức lãnh đạo phong trào cách mạng nước ta. - Đảng ra đời, CMVN là một bộ phận khăng khít của CM thế giới. - Đảng ra đời, là thắng lợi quyết định đến mọi thắng lợi nhảy vọt về sau của CMVN. ** Vì sao? • Tình hình thế giới: - Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, CNTB đã phát triển từ CNTB tự do cạnh tranh sang giai đoạn độc quyền( giai đoạn độc quyền công nghiệp). CNĐQ ra sức bành trướng thế lực, tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược nhằm phân chia lại thị trường thế giới. - Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc phát triển hết sức mạnh mẽ làm lung lay tận gốc hệ thống thuộc địa ...

Danh sách chương: