[12cs - vi] futz; lai

Giới thiệu truyện:

họ là những tạp ngoại lai. họ có thể là thần; không, là những kẻ lập dị. futz: giữ bản thân bận rộn - vô hiệu hoá.

Danh sách chương: