[12cs - vi] futz; lai

Giới thiệu truyện:

họ là những tạp ngoại lai. họ có thể là thần; không, là những kẻ lập dị. futz: lãng vãng.

Danh sách chương: