[BHTT - Editing] Hoàng Hậu Tại Thượng - Minh Dã (chương 91 trở đi)

Giới thiệu truyện:

Chương 1 - 90: https://my.w.tt/w8KgAzgAiX @VuongHaHaoHien Tác giả: Minh Dã Nhân vật chính: Đồ Thập Mị và Lý Lăng Nguyệt Thể loại: triều đình tranh đấu, ngược nhẹ, HE, bách hợp, cường công, ngọt, có cảnh H, ngạo kiều thụ,... Tình trạng raw: Hoàn Tình trạng QT: Hoàn Nguồn QT: @BachhopTT @lanhvosuong Tình trạng edit: chưa hoàn Editor: S3K0 Quyển thượng: Phu Nhân Tại Thượng Quyển hạ: Hoàng Hậu Tại Thượng

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: