Chào mừng tới creepypasta

Giới thiệu truyện:

Tui hết trò làm rùi nya~vô đọc đi sẽ hiểu

Danh sách chương: