Dâm dục thành bảo

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Mộc Hi Thể loại: Thời cận đại, nhất thụ nhất công, cường côngcường thụ, bình phàm thụ, nam nam sinh tử, có sản nhũ, ngược luyến tàn tâm, điều giáo nô lệ, toys. Tình trạng : 29 chương + Phiên ngoại ( hoàn ) Editor :Băng Tiêu Beta - reader : Băng Tiêu, Rin, Dạ Tư Vũ Link: sweetdeath4u.wordpress.com/dam-mỹ/toan-bộ-van/dam-mỹ-van/dam-dục-thanh-bảo/

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: