[Đoản văn|Kid] Ngày Nắng gặp Mưa [ĐạiĐức]

Giới thiệu truyện:

Nguyễn Trọng Đại x Phan Văn Đức

Danh sách chương: