Duyên Âm

Giới thiệu truyện:

Lời thề đã định khó lòng thay đổi. Ta sẽ gặp lại nàng cho dù hồn siêu phách tán.

Danh sách chương: