vkook | text | hey! don't block me!

Giới thiệu truyện:

Title: Hey!Don't Block Me! Thể loại: Đam mỹ,text,sinh tử văn,lưu manh công x khả ái thụ Pairing: Kim Taehyung x Jeon Jungkook "...Lend an ear to me... don't push the block..." ------------------ KHÔNG CHUYỂN VER/EDIT⚠ TÔN TRỌNG AUTHOR VÌ ĐÂY KHÔNG PHẢI CHẤT XÁM CỦA BẠN⚠

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: