•jjk-kth• Can't escape me, Little Tiger.

Giới thiệu truyện:

"Em sẽ được làm mọi thứ đến khi em hoàn toàn không có ý định rời khỏi tôi" • written by: Nanij • * Tiêu đề: "Không thể thoát khỏi tôi, Hổ nhỏ à" * #9:kooktae #13:kookv #19:guktae Kook & V : 19 tuổi. Đại học.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: