[KNL] Vợ Là Hủ Nam

Giới thiệu truyện:

- Tôi đang viết mô tả vì mô tả bắt phải mô tả. Tôi không thích mô tả nhưng mô tả lại không cho mô tả trống. Tôi hỏi tại sao mô tả lại tên mô tả, mô tả nói mô tả là mô tả. Tôi hỏi mô tả là gì, mô tả nói mô tả là mô tả. Tôi hỏi mô tả tại sao không được để mô tả trống, mô tả nói mô tả phải mô tả. Tôi nói ghét mô tả, nhưng mô tả lại thích mô tả. Tôi hỏi tôi mô tả mô tả như vậy đã được chưa, mô tả gật đầu vì tôi đã viết mô tả. Mô tả cho lưu vì tôi đã viết mô tả?

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: