lichsu19

Đăng bởi: motngaymoi_start

Cập nhật: 14-12-2010


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Câu 19. Đặc điểm của chủ nghĩa tự do mới. (29-33) càng làm tan rã tư tưởng của trường phái tự do kinh tế. Thêm vào đó những thành tựu quản lí kinh tế theo két hợp của các nước xã hội chủ nghĩa càng tác ddộng mạnh mẽ tới tư tưởng tự do trước bối cảnh đó, các nhà kinh tế học ts phải đổi lại hệ thống lí thuyết tự do kinh tế cho thích hợp với tình hình mới-) chủ nghĩa tự do mới xuất hiện. - Chủ nghĩa tự do mới là một trong những trào lưu tư tưởng tư sản hiện đại. Họ muốn áp dụng và kết hợp tất cả các quan điểm cũng như phương pháp luận của trường phái tự do cũ, trường phái trọng thương mới, trường phái Keyns thành một hệ tư tưởng mới điều tiết nền kinh tế tư bản chủ nghĩa . - Tư tưởng cơ bản của chủ nghĩa tự do mới là cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước ở một mức độ nhất định. Khẩu hiệu của họ là thị trường nhiều hơn, nhà nước can thiệp ít hơn họ đặc biệt nhấn mạnh yếu tố tâm lí của các cá nhân qđsản xuất và tiêu dùng. * Học thuyết về nền kinh tế tập thể xã hội ở công hoà...

Danh sách chương: