lichsudang3

Đăng bởi: phongnhoc

Cập nhật: 23-02-2008

Tag:#lsd


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Lời nói đầu Đổi mới là quy luật tất yếu của lịch sử và cũng là đòi hỏi khách quan của thời đại.Quá trình đổi mới ở đất nước ta không có nghĩa là hoài nghi tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội,thay đổi con đường mà Đảng,Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.Quá trình đổi mới ở nước ta dựa trên ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin,quán triệt bản chất cách mạng và khoa học của nó,vận dụng sáng tạo nó vào thực tiễn,không ngừng xây dựng phát triển làm cho nó ngày càng phong phú để tìm ra con đường biện pháp có hiệu quả xây dựng Chủ nghĩa xã hội nhanh hơn,tốt đẹp hơn. I.Hoàn cảnh Đại hội VI của Đảng diễn ra trong bối cảnh sai lầm của đợt tổng cải cách giá-lương-tiền cuối năm 1985 làm cho kinh tế nước ta càng trở nên khó khăn(tháng 12/1986,giá bán lẻ hàng hóa tăng 845.3%).Chúng ta không thực hiện được mục tiêu đề ra là cơ bản ổn định tình hình kinh tế...

Danh sách chương: