mac lenin

Giới thiệu truyện:

1 LỜI MỞ ĐẦU Thế giới xung quanh ta cú vụ vàn sự vật và hiện tượng phong phỳ và đa dạng. Nhưng dự phong phỳ và đa dạng đến đõu thỡ cũng quy về hai lĩnh vực: vật chất và ý thức. Cú rất nhiều quan điểm triết học xoay quanh vấn đế về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức, nhưng chỉ cú quan điểm triết học Mỏc - Lờnin là đỳng và đầy đủ đú là: vật chất là cỏi cú trước, ý thức là cỏi cú sau. Vật chất quyết định sự ra đời của ý thức, đồng thời ý thức tỏc động trở lại vật chất. Trước năm 1986, đất nước ta đó gặp rất nhiều khú khăn bởi một nền kinh tế trỡ trệ, một hệ thống quản lý yếu kộm cũng là do một phần khụng nhận thức đỳng và đầy đủ về mối quan hệ giữa vận chất và ý thức. Vấn đề này đó được nhận thực đỳng sau đổi mới ở đại hội VI, và quả nhiờn đó giành rất nhiều thắng lợi sau khi đó chuyển nền kinh tế từ cơ chế quan liờu bao cấp sang cơ chế thị trường cú sự quản lý của nhà nước theo định hướng xó hội chủ nghĩa. Với mong muốn tỡm hểu thờm về vấn đề này, em đó chọn đề tài: "Phõn tớch mối ...

Danh sách chương: