[Manhua] [Boys' Love] Werewolf's Wish

Đăng bởi: tdbbkt

Cập nhật: 18-02-2019


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Author: Dajiaochong Cre: WebComics One is a werewolf whose nose can smell human feelings, another, Jay, is a human who has two totally different life experiences. The two will grant any wish for anyone, if you are willing to pay the price of being rewritten. Because rewriting history is against the laws of the universe, they are noticed by spacetime special police, Benier... *Dịch: Một người là người sói có cái mũi có thể ngửi thấy cảm xúc của con người. Còn người kia là Jay, là một người có hai trải nghiệm sống hoàn toàn khác nhau. Hai người sẽ trao bất kỳ điều ước nào cho bất cứ ai, nếu bạn sẵn sàng trả giá khi được viết lại. Bởi vì viết lại lịch sử là trái với quy luật của vũ trụ, chúng được chú ý bởi cảnh sát đặc biệt không thời gian, Benier ...

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: