Nhạc Trung Quốc (pinyin + lời Việt)

Giới thiệu truyện:

Pinyin: sưu tầm Lời Việt dịch sát nghĩa 60 - 70% Nguồn: sưu tầm, viết :p

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: